Termeni și condiții

Termeni și Condiții pentru utilizarea www.tbf.ro și licența de utilizare a produselor TBF

Părtile Contractante

1.1. TBF Core S.R.L., cu sediul social în Voluntari, Blv. Pipera nr. 1-IA, Corp A, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2632/2019, CUI 41257754, reprezentată de Andreea Căzănescu – Administrator, operator al platformei www.tbf.ro, în calitate de Furnizor,

si

1.2. Beneficiar, persoana ce utilizează și/sau beneficiază de materialele și informațiile puse la dispoziție prin intermediul www.tbf.ro, cu datele de identificare ce urmează a fi comunicate Furnizorului prin intermediul platformei www.tbf.ro,

au agreat următoarele:

Acest document reprezintă contractul de prestări servicii și de licențiere (“Contractul”) ce reglementează condițiile pentru utilizarea site-ului www.tbf.ro și a materialelor postate pe www.tbf.ro, încheiat între Furnizor și Beneficiar, și care se prezumă că a fost acceptat de către Beneficiar înainte de accesarea oricărui material de pe site-ul www.tbf.ro. Așadar, continuarea navigării site-ului www.tbf.ro și inițierea utilizării materialelor puse la dispoziție de TBF reprezintă o acceptare neechivocă de către Beneficiar a prezentului Contract, în condițiile stipulate în prezentele termene și condiții.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele termene si condiții în orice moment. Furnizorul va publica pe site data ultimei modificări a prezentelor termene și condiții.

Părtile Contractante

2.1. Prezentul Contract este aplicabil tuturor persoanelor care accesează site-ul www.tbf.ro și materialele puse la dispoziția publicului prin intermediul www.tbf.ro (“Materialele TBF”). Beneficiarul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a utiliza Materialele TBF, fiind prezumat că utilizarea acestor materiale implică acceptarea și asumarea fermă de către Beneficiar a tuturor acestor condiții.

2.2. În calitate de titular de drepturi de autor și de operator al site-ului www.tbf.ro, Furnizorul pune la dispoziția Beneficiarului, în mod gratuit dar în limitele prevăzute de prezentul Contract, materiale și informații de instruire de specialitate în antreprenoriat, marketing, vânzări, management etc în format digital având conținut de tip text, audio și/sau audio-video protejat, împreună “Materialele TBF”, și acordă Beneficiarului accesul și dreptul de utilizare a Materialelor TBF, în condițiile prevăzute mai jos, pentru care Beneficiarul nu plătește niciun preț, conform celor de mai jos.

2.3. În temeiul și condițiile prezentului Contract, Furnizorul acordă Beneficiarului o licență neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea Materialelor TBF, nelimitată în timp și teritoriu, și în condițiile Art. 2.6 de mai jos, pentru desfășurarea, îmbunătățirea, dezvoltarea și/sau promovarea activității Beneficiarului.

2.4. Materialele TBF se referă la toate materialele și informațiile ce pot fi accesate la un moment dat prin intermediul www.tbf.ro.

2.5 Accesul pe site-ul www.tbf.ro și utilizarea Materialelor TBF sunt gratuite în condițiile precizate la Art. 2.6 de mai jos.

2.6. Beneficiarul poate reproduce, pune la dispoziția altor persoane sau în orice alt mod poate utiliza Materialele TBF, în tot sau în parte, DOAR în mod gratuit și DOAR cu indicarea sursei (www.tbf.ro sau altă denumire sub care Prestatorul poate decide să utilizeze și/sau să promoveze ulterior site-ul www.tbf.ro și/sau Materialele TBF).

2.7. Prezentul contract este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate a site-ului www.tbf.ro, accesibilă la adresa https://tbf.ro/politica-de-confidentialitate/

Utilizarea platformei tbf.ro

3.1. Prin documentul de față, în plus față de licența acordată conform Art. 2.3 de mai sus, Furnizorul acordă Beneficiarului un drept limitat de utilizare a platformei www.tbf.ro, în scopul accesării și folosirii Materialelor TBF.

3.2. Furnizorul dorește să pună Materialele TBF la dispoziția cât mai multor beneficiari prin intermediul site-ului www.tbf.ro și pentru cât mai mult timp, însă nu are obligația de a asigura continuitatea accesului la www.tbf.ro și/sau Materialele TBF.

Disponibilitatea materialelor afișate

4.1. Materialele TBF sunt disponibile atât timp cât sunt postate pe www.tbf.ro.

4.2. Orice informare relevantă cu privire la Materialele TBF va fi comunicată prin intermediul site-ului www.tbf.ro și, eventual, la alegerea Furnizorului, la adresa de e-mail comunicată de Beneficiar.

4.3. Beneficiarul este în mod exclusiv responsabil de acuratețea datelor comunicate Prestatorului și de actualizarea datelor imediat ce intervin schimbări.

4.4. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la Materialele TBF prin intermediul www.tbf.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea permanentă și continuitatea serviciului.

Drepturile și obligațiile părților

5.1. Beneficiarul este unic responsabil pentru modul în care utilizează Materialele TBF și pentru acuratețea datelor comunicate către Furnizor în executarea acestui Contract.

5.2. Beneficiarul se obligă să folosească Materialele TBF cu bună credință și să țină cont de scopul avut în vedere de Prestator la momentul punerii acestora în mod gratuit la dispoziția publicului larg, respectiv promovarea și implementarea unor principii și proceduri care să faciliteze dezvoltarea afacerilor și a mediului de afaceri din România.

5.3. Beneficiarul se obligă să respecte cu strictețe toate drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor și drepturile de proprietate industrială) născute sau în alt fel protejate în legătură cu www.tbf.ro și cu materialele puse la dispoziție prin intermediul www.tbf.ro.

5.4. Beneficiarul declară în mod expres că obligațiile corespunzătoare din Politica de confidențialitate sunt pe deplin asumate și respectate, conform dispozițiilor legale și contractuale aplicabile.

5.5. Beneficiarul are dreptul de a accesa Materialele TBF prin intermediul www.tbf.ro și de a lectura, asculta, viziona, reproduce, distribui prin intermediul rețelelor de socializare, de a comunica sau utiliza în orice alt mod Materialelel TBF, în tot sau în parte, însă numai cu respectarea condițiilor cumulative precizate la Art. 2.6 de mai sus.

5.6. Beneficiarul înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.tbf.ro

5.7. Prestatorul asigură accesul la www.tbf.ro și la Materialele TBF în condițiile precizate pe site care pot fi modificate în mod unilateral și în orice moment de către Prestator fără nici o obligație sau responsabilitate.

5.8. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Beneficiarului.

5.9. Furnizorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și transferabilă pentru folosirea Materialelor TBF, în condițiile speciale și limitative prevăzute la Art. 2.6 de mai sus.

5.10. Furnizorul are dreptul, la opțiunea sa exclusivă, de a bloca accesul Beneficiarului la site-ul www.tbf.ro și/sau Materialele TBF.

5.11. Furnizorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale.

Răspundere

6.1. Beneficiarul este singurul responsabil cu privire la modul în care înțelege să utilizeze informațiile conținute în Materialele TBF.

6.2. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării necorespunzătoare, a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor furnizate prin intermediul site-ului www.tbf.ro.

Legea aplicabilă. Instanța competentă

7.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate conform legii române.

7.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare instanțelor românești de la sediul Furnizorului.

Dispoziții finale

8.1. Părțile declară că au luat la cunoștință de toate clauzele prezentului contract și că acestea sunt acceptate în mod expres prin aderarea la Contract, respectiv prin simplul fapt al inițierii utilizării de către Beneficiar a Materialelor.

8.2. Orice notificare către Furnizor trebuie trimisă electronic la adresa de email contact@tbf.ro.

Ultima actualizare: 10.02.2022